Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Noodpakket banen en economie

Een overzicht van de verschillende maatregelen die het kabinet in het kader van het noodpakket banen en economie heeft genomen.

Op 17 maart heeft het kabinet het noodpakket banen en economie in verband met de coronacrisis aangekondigd. Het noodpakket bestaat uit diverse maatregelen. Deze moeten ervoor zorgen dat bedrijven hun personeel kunnen doorbetalen en bieden zelfstandigen een overbrugging, en zorgen waar mogelijk voor behoud van liquiditeit via versoepelde belastingregelingen, compensatie en extra kredietmogelijkheden. De maatregelen worden zo robuust mogelijk vorm gegeven. Daarbij staat het zo snel mogelijk hulp bieden aan de ondernemers voorop. Het kabinet vraagt eenieder om verantwoordelijk met deze regelingen om te gaan, en er alleen gebruik van te maken als het echt nodig is.

Om de economie zoveel mogelijk draaiende te houden, vraagt het kabinet van bedrijven zoveel mogelijk mensen aan het werk te houden – ook mensen met een flexibel contract. Om zo snel mogelijk duidelijkheid te kunnen verschaffen over de verschillende maatregelen binnen het noodpakket, informeert het kabinet de Tweede Kamer via afzonderlijke brieven.
In de brief waarin staatssecretaris Van Ark de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) aankondigt, informeert zij de Tweede Kamer ook over de stand van zaken van de overige maatregelen die in het pakket zijn aangekondigd.

Klik hier voor de schematische weergave van het noodpakket!

Dat pakket zag er vrijdag 27 maart 2020 als volgt uit.
Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor werkbehoud (NOW). Het kabinet streeft ernaar om in de week van 30 maart richting de Tweede Kamer te communiceren over de contouren van de maatregel. Op dat moment wordt ook duidelijk wanneer de loketten open gaan. De maatregel wordt door de minister van SZW vastgesteld in een ministeriële regeling die gelijktijdig aan de Tweede Kamer zal worden gecommuniceerd.

Compensatiemaatregel eigen bijdrage kinderopvang. Het kabinet heeft 20 maart gecommuniceerd over de eerste contouren van de maatregel waarbij ouders gecompenseerd worden voor hun eigen bijdrage tot de maximumuurprijs. Het kabinet streeft ernaar om op zo kort mogelijke termijn nadere duidelijkheid te geven over de vorm van de compensatie en wanneer die wordt uitgekeerd. De maatregel geldt vooralsnog tot 6 april, maar kan indien nodig verlengd worden.

Tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (noodloket). Het kabinet communiceert op zeer korte termijn over de maatregel en zendt daarbij de regeling aan de Tweede Kamer. Het loket gaat op dat moment per direct open. De regeling wordt maandag 30 maart 2020 in de Staatscourant gepubliceerd.
Via de regeling TOGS kunnen ondernemers een eenmalige tegemoetkoming van 4.000 euro netto krijgen waarmee ze hun vaste lasten betalen, zoals bijvoorbeeld de huur van een bedrijfspand. Voor doorlopende kosten voor personeel heeft het kabinet andere maatregelen getroffen die ook deel uitmaken van het noodpakket voor banen en economie. Op de site van de rijksdienst voor ondernemend Nederland staat welke ondernemers gebruik kunnen maken van de TOGS-regeling. De lijst met branches en sectoren wordt maandag 30 maart geactualiseerd.
Ondernemers die recht hebben op de TOGS-regeling, maar zien dat zij geregistreerd staan onder een andere zogenoemde SBI-code in het Handelsregister kunnen dit melden bij uitvoeringsorganisatie, RVO.nl.

BMKB, GO, Qredits, Borgstelling landbouw. De BMKB is open onder de nieuwe voorwaarden sinds 16 maart. De aanpassing van de GO is 27 maart in de Staatscourant gepubliceerd. Voor Qredits geldt dat aanvragen voor uitstel tot aflossing inmiddels kunnen worden ingediend. De Borgstelling landbouw is sinds woensdag 18 maart open en inmiddels ook bij de grote banken operationeel.

Bijzonder uitstel van betaling. Ondernemers kunnen sinds 12 maart bijzonder uitstel van betaling krijgen voor de inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, omzetbelasting (btw) en loonbelasting als zij door de coronacrisis in betalingsproblemen zijn gekomen. Uitstel kan worden aangevraagd nadat er aangifte is gedaan en de ondernemer een aanslag heeft ontvangen. Op 17 maart zijn de voorwaarden voor het aanvragen van uitstel van betaling verder versoepeld. Ondernemers krijgen sindsdien bij een aanvraag meteen uitstel van betaling voor een periode van drie maanden. Voor uitstel langer dan drie maanden zal de Belastingdienst om aanvullende informatie vragen.

• Schrappen boete betalingsverzuim. Als een ondernemer in verband met de coronacrisis uitstel van betaling vraagt voor een naheffingsaanslag omzetbelasting of loonbelasting, zorgt de Belastingdienst er ook voor dat een eventuele bij de aanslag opgelegde boete voor een betalingsverzuim wordt geschrapt.

Tijdelijke verlaging belasting- en invorderingsrente. Het percentage voor de invorderingsrente is per 23 maart verlaagd naar 0,01%. Dit geldt niet alleen voor een belastingschuld waarvoor bijzonder uitstel van betaling wordt gevraagd, maar voor alle belastingschulden. Ook het percentage voor de belastingrente wordt verlaagd. Daarbij geldt om uitvoeringstechnische redenen dat dit ingaat vanaf 1 juni 2020. De enige uitzondering hierop vormt de tijdelijke verlaging van het percentage van de belastingrente in de inkomstenbelasting, die zal ingaan vanaf 1 juli 2020. De Belastingdienst rekent per de aangegeven data met de nieuwe percentages. Belastingplichtigen hoeven daar niets voor te doen.

Verminderen voorlopige aanslagen inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting. Ondernemers die een voorlopige aanslag inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting 2020 hebben ontvangen en nu een lagere winst verwachten, kunnen deze wijzigen zodat zij direct minder belasting betalen. Ondernemers die helemaal geen winst meer verwachten te halen, krijgen de belasting die zij voor dit jaar al betaald hebben daarna direct terug.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact