Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Welkom

bij de Vereniging Arbeidsbemiddelaars Vleessector.

De Vereniging Arbeidsbemiddelaars Vleessector (VAV) is in 2009 opgericht als platform voor (grote) inleenbedrijven die voornamelijk actief zijn in de vleessector. Gezamenlijk vertegenwoordigen deze bedrijven circa 18% van het arbeidsvolume in de vleessector.

De leden van de VAV stellen zich tot doel om via een professionele dienstverlening rond de werving. inzet, begeleiding, beloning, scholing en huisvesting onderscheidend te zijn in het uitzenden of detacheren van flexkrachten bij opdrachtgevers in de vleessector.

Alleen Nederlandse bedrijven die onder de werkingssfeer van de cao voor de vleessector vallen en die gecertificeerd zijn door de Stichting Normering Arbeid (NEN-4400) komen hiervoor in aanmerking.

In het kader van het verder versterken van het SNA-keurmerk is, in samenwerking met sociale partners, hard gewerkt om cruciale elementen uit de cao Vleessector uit te werken in normbepalingen voor het SNA-keurmerk. Met ingang van 1 juni 2015 zijn cao-bepalingen Vleessector aan de NEN 440-1 toegevoegd. SNA heeft de wijzigingen op een rij gezet in een speciale publicatie, welke u hier kunt vinden.

Ten behoeve van de controle van deze normeisen kunt u  als opdrachtnemer(de administrateur van de) fondsen machtigen hieromtrent periodiek informatie te verstrekken aan de SNA en uw Inspectie Instelling.

Hiertoe dient u het machtigingsformulier in te vullen en te sturen naar:
Sociaal Secretariaat Fonds Collectieve Belangen Vleessector
T.a.v. K. Pronk
Postbus 61
2700 AB Zoetermeer.

U kunt de ingevulde machtiging ook inscannen en mailen.

Indien er geen machtiging wordt ingevuld, dient een opdrachtnemer na ieder kwartaal informatie aan te leveren waaruit de tijdige betaling van de verschuldigde pensioen- en/of bedrijfstakpremies ten genoegen van de controlerende instantie blijkt. Hiertoe moet het bedrijf een betalingsoverzicht op vragen bij de administrateur van de fondsen (AZL). De kosten hiervoor zijn € 750,- per aangevraagd overzicht. Het niet voldoen aan deze verplichting kan een major non-conformiteit tot gevolg hebben.

 
 

 


© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact