Betrouwbare partner voor flexkracht en opdrachtgever!
Onderscheidend op service en kwaliteit!
Goed werkgeverschap richting eigen werknemers!

Een aantal pijnpunten op de arbeidsmarkt worden opgelost

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland zijn blij dat minister Asscher bereid is om verschillende knelpunten in de Wet Werk en Zekerheid en rond loondoorbetaling bij ziekte weg te nemen.
De afgelopen maand is in de Stichting van de Arbeid intensief overlegd over een aantal  knelpunten. Dit heeft geresulteerd in een pakket aan maatregelen waarin verschillende pijnpunten worden opgelost. Hieronder staan de belangrijkste afspraken en maatregelen kort toegelicht.

Wet werk en zekerheid
Bij seizoensarbeid worden de mogelijkheden voor cao-partijen verruimd om de zogenoemde tussenpoos van de ketenbepaling terug te brengen van zes tot drie maanden. Het kabinet heeft een wijziging van de wet ingediend, die dit mogelijk maakt.

Bij de ontslagprocedure UWV is afgesproken de – nu ingewikkelde – aanvraagprocedure te verbeteren, versnellen en vereenvoudigen.

De transitievergoeding bij ontslag na twee jaar ziekte krijgt de werkgever van het UWV vergoed.

 Bij noodgedwongen bedrijfsbeëindiging kan de transitievergoeding zwaar drukken op de in de onderneming opgebouwde pensioenvoorziening. Afgesproken is een regeling hiervoor te maken onder nader te onderzoeken condities.

Transitiefondsen en vergelijkbare voorziening: de mogelijkheden om bij cao afspraken te maken over een gelijkwaardige voorziening voor de transitievergoeding worden verruimd. Het voorschrift dat op het niveau van de individuele werknemer sprake moet zijn van een gelijkwaardige voorziening zal vervallen.

Knelpunten bij de kantonrechtersprocedure:  nog dit jaar zal het kabinet een eerste evaluatie van de wet op dit punt uitbrengen.

Het kabinet zal de voorgenomen beperking van payrolling niet doorzetten.

Loondoorbetaling bij ziekte
De loonsanctie bij wel of niet, het te laat of te vroeg inzetten van een tweede spoortraject vervalt.

Ook de werkgever kan een vervroegde IVA-keuring aanvragen als duidelijk is dat de werknemer niet meer kan werken. Dat kan al na drie maanden ziekte.

Het kabinet  zal in gesprek gaan met verzekeraars over de premiemethodiek die zij hanteren bij de verzekeringen voor verzuim. Doel is te bezien hoe onverwachte premieschokken voorkomen kunnen worden.

Tot slot zal de minister ook in gesprek gaan met sociale partners om de bovenwettelijke aanvullingen bij de loondoorbetaling te beperken conform de met sociale partners gemaakte afspraken in het Najaarsakkoord 2004. Hierin is afgesproken om, gerekend over de eerste twee ziektejaren, in beginsel niet meer dan 170% van het loon door te betalen in geval van ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Minimumjeugdloon
De leeftijd van het minimumloon wordt in een eerste stap verlaagd naar 22 jaar. Dat betekent een verhoging van het minimumjeugdloon: de staffels voor jongeren van 18 tot 21 jaar worden ook aangepast. Afgesproken is dat de hogere loonkosten van werkgevers worden gecompenseerd. De precieze vormgeving wordt nog uitgewerkt.

Een tweede stap van verlaging van de leeftijd van het minimumloon naar 21 jaar zal worden genomen nadat de werkgelegenheidseffecten zijn geëvalueerd.

Minimumloon

Inhoudingen op het minimumloon
Het kabinet gaat – zoals door ons bepleit - twee uitzonderingen op het verbod op inhoudingen op het wettelijk minimumloon toestaan: voor huisvestingskosten en voor de nominale premie Zorgverzekeringswet. Daarmee kunnen werkgevers deze kosten voor hun werknemers blijven betalen en inhouden op het loon. Het inhoudingenverbod met de uitzonderingen zal ingaan op 1 januari 2017 en de voorwaarden worden nader uitgewerkt.  

Minimumuurloon, stukloon, meerwerk 
Het kabinet wil een wettelijk minimumuurloon invoeren, ook bij stukwerk het minimumloon onverkort laten gelden en over meerwerk ook betaling van minimumloon verplichten.

Aan deze drie maatregelen zitten de nodige  haken en ogen. Daarom zal het kabinet eerst studeren op het minimumuurloon. Bereikt is dat bij de maatregelen rond stukloon en meerwerk  eerst overleg zal zijn met onder meer relevante branche-organisaties.

Tot slot zullen ook personen die werken op een overeenkomst van opdracht (ovo), tenzij werkzaam in beroep of bedrijf, onder het minimumloon vallen. De Eerste Kamer zal doorgaan met behandeling hiervan; de Tweede Kamer heeft het al goedgekeurd.


« Vorige pagina© 2024 | Disclaimer | Privacyverklaring | Contact